Kutsekvalifikatsiooni omistamise kord

Muudatused kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu

20.11.2014 otsusega nr 22

 

KUTSE ANDMISE KORD

treenerikutsetele

 

 1. ÜLDOSA

1.1. Kutse andmise kord (edaspidi Kord) reguleerib kutsete andmise korraldamist       järgmistel kutsenimetustel ja -tasemetel:

abitreener, EKR tase 3

nooremtreener, EKR tase 4

treener, EKR tase 5

vanemtreener, EKR tase 6

meistertreener, EKR tase 7

eliittreener, EKR tase 8

1.2. Treenerikutset antakse kõikidele kutsenimetustele ja –tasemetele spetsialiseerumisega kindlale spordialale, vt. lisa 1.

Spetsialiseerumist liikumisharrastus saab taotleda täiendava kutsena tasemetele abitreener, EKR-3; nooremtreener, EKR-4 ja treener, EKR-5.

Spetsialiseerumist personaaltreener saab taotleda täiendava kutsena tasemetele treener, EKR-5; vanemtreener, EKR-6; meistertreener, EKR-7 ja eliittreener, EKR-8.

1.3. Korra ja selle muudatused kinnitab Kultuuri Kutsenõukogu (edaspidi Kutsenõukogu).

1.4. Treenerikutsete kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandarditega ja nendele vastavust kinnitab kutsetunnistus.

Kõik kehtivad treenerikutsed on kantud Kutseregistrisse ja Eesti Spordiregistrisse.

1.5. Treeneri kutseid andev organ ehk kutse andja on Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK). 1.6. Moodustatavatesse kutsekomisjonidesse kuuluvad järgmised osapooled: tööandjad, töötajad/spetsialistid, koolitajad, spordiorganisatsioonide esindajad ja kutsesüsteemi spetsialistid.

1.7. Kutsekomisjon võib nimetada hindamiskomisjoni, kes hindab kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardile.

1.8. Kutsekomisjonide ja hindamiskomisjonide volitused kehtivad EOK-le kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni.

1.9. Komisjonid lähtuvad oma töös kutseseadusest, Korrast, kutsestandarditest ja kutse andja poolt kehtestatud juhenditest.

1.10. Treeneri kutsed antakse 4 aastaks või Korras sätestatud alustel tähtajatult.

1.11. Kutse andmine ja taastõendamine võivad erineda eeltingimuste ja vormide poolest. 1.12. Kutse andmine ja taastõendamine on taotlejale tasuline. Kutsenõukogu kinnitab EOK ettepanekul Kutse andmise tasu, mida kasutatakse kutseandmise korraldamiseks.

1.13. Kutse taotlemise dokumentide menetlemine toimub Korras sätestatud tingimustel.

 

 1. KUTSE ANDJA ÜLESANDED

2.1. Treenerikutsete andmise järjepideva ja spordi valdkonda katva protsessi tulemuslik korraldamine.

2.2. Õiguslikus raamistikus kutse andmise korraldamiseks juhendmaterjalide väljatöötamine ja täiendamine.

2.3. Kutse andmise korra eelnõu väljatöötamine ja Kutsenõukogule kinnitamiseks esitamine. 2.4. Kutse andmise ja taastõendamise tasu määrade väljatöötamine ning Kutsenõukogule kinnitamiseks esitamine.

2.5. EOK treenerite kutsekomisjoni moodustamine ja spetsialiseerumise alusel EOK spordiala treenerite kutsekomisjonide kinnitamine.

2.6. Kutse andmise väljakuulutamise tagamine.

2.7. Kutse andmisega seotud teabe avalikustamise tagamine.

2.8. Taotlejate ja taastaotlejate avalduste ning dokumentide vastuvõtmise ja nende nõuetele vastavuse kontrollimise tagamine.

2.9. Taotlejate ja taastaotlejate kutsetasemele sobivuse hindamise tagamine EOK spordiala treenerite kutsekomisjonides.

2.10. Kutsetunnistuste väljastamise tagamine.

2.11. Kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse tagamine.

2.12. Kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise tagamine.

2.13. Kutse andmise korraldamise ja sellega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande esitamine Kutsenõukogule vähemalt üks kord aastas.

2.14. Treenerikutse andmise ja taastõendamise kajastamine Eesti Spordiregistris ning andmevahetuse tagamine Kutseregistriga.

 

 1. KUTSEKOMISJONIDE KOOSSEIS JA ÜLESANDED

3.1. EOK treenerite kutsekomisjoni (keskne komisjon) kinnitab EOK.

EOK spordiala spetsiifilised treenerite kutsekomisjonid kinnitab vastavate spordialaliitude ettepanekul EOK.

Kutsekomisjonide koosseisu kuuluvad järgmiste kutse andmisest huvitatud institutsioonide ja osapoolte esindajad: Eesti Olümpiakomitee, vastav spordiliit, spordiklubi ja/või spordikool (tööandjate esindajad), spordialal tunnustatud treenerid (töötajate/spetsialistide esindajad), valdkonna oskusteabega seonduv kõrgkool (koolitajate esindajad), Sihtasutus Kutsekoda.

3.2. Kutsekomisjonid valivad oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.

3.3. EOK treenerite kutsekomisjoni ülesanded on:

3.3.1. kutse andmine EOK spordiala treenerite kutsekomisjonide liikmetele;

3.3.2. eliittreener, EKR tase 8 kutse andmine;

3.3.3. EOK spordiala treenerite kutsekomisjonide poolt antava meistertreener, EKR tase 7 kooskõlastamine;

3.3.4. eriolukordade lahendamine;

3.3.5. appellatsioonikomisjonina tegutsemine EOK spordiala treenerite kutsekomisjonide otsuste vaiete osas.

3.4. Kutsekomisjonid:

3.4.1. tegutsevad kutse andja poolt kinnitatud töökorra alusel;

3.4.2. nimetavad vajadusel hindamiskomisjoni;

3.4.4. järgivad EOK poolt kehtestatud kutse andmise ja taastõendamise tasu määrasid;

3.4.5. järgivad EOK poolt kehtestatud juhendeid ja teisi kutse andmisega seonduvaid dokumente;

3.4.6. kinnitavad spordiala spetsiifilised hindamisvormid, -juhendid ja –materjalid;

3.4.7. kuulutavad välja kutseandmise;

3.4.8. vaatavad läbi taotleja dokumendid ja otsustavad tema lubamise hindamisele kutse andmiseks/taastõendamiseks;

3.4.9. otsustavad taotlejale kutse andmise/taastõendamise või andmata jätmise;

3.4.10. lahendavad hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi;

3.5. Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:

3.5.1. osalenud hindamiskomisjoni töös või

3.5.2. vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või

3.5.3. taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

 

 1. HINDAMISKOMISJONI MOODUSTAMINE JA ÜLESANDED

4.1. Hindamiskomisjon moodustatakse vajadusel kutsekomisjoni otsusega taotleja kompetentsuse hindamiseks.

4.2. Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Kui hindamine toimub eksami vormis automaatse testimissüsteemi kasutamisel, mille puhul inimene eksami hindamisse ei sekku, vaid ainult fikseerib tulemusi, siis peab hindamiskomisjonis olema vähemalt üks liige.

4.3. Hindamiskomisjon:

4.3.1. hindab taotleja kompetentsust vastavalt Korras sätestatule;

4.3.2. koostab hindamise korraldamise ja tulemuste kohta protokolli ja esitab selle kutsekomisjonile.

4.4. Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sõltumatud ning vajalike erialaste teadmiste ja kogemustega.

4.5. Hindamiskomisjonide liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla vahetult seotud antud hindamiseks Ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega ja üle ühe kolmandiku olla taotleja tööandjaga samast asutusest, välja arvatud punktis 4.2 nimetatud automaatse testimise puhul.

 

 1. KUTSE ANDMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

5.1. Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taotlemise eelduseks on:

→ vanus vähemalt 18 aastat, abitreeneri, EKR-3 tasemekoolituse läbimine mahus 60 tundi, soovitavalt keskharidusega ja spordiala harrastuse kogemus.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

→ keskharidus, abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine, nooremtreeneri, EKR-4 tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeeneri, EKR-3 kutsetasemel;

→ kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

→ keskharidus, nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine, treeneri, EKR-5 tasemekoolitus läbimine mahus 140 tundi ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 ja nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel kokku;

→ viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;

→ 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

Vanemtreeneri, EKR-6 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

→ treeneri, EKR-5 kutsetaseme omamine, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul;

→ viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul;

→ 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.

Meistertreeneri, EKR-7 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

→ vanemtreeneri, EKR-6 kutsetaseme omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, vähemalt 5- aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana;

→ vanemtreeneri, EKR-6 kutsetaseme omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana. Eliittreeneri, EKR-8 kutse taotlemise eelduseks on:

→ meistertreeneri, EKR-7 kutsetaseme omamine, kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised, lisaks vastavus vähemalt neljale järgmistest nõuetest:

 1. on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel tipptasemel (eriala eksperthinnang);
 2. omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;
 3. on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega konverentsidel;
 4. on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma erialal;
 5. on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö valdkonnas;
 6. tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel. Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

5.2. Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

1) treenerikutse taotlemise avaldus

2) vormikohane CV

3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

4) koopia haridust tõendavast dokumendist

5) koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavast dokumendist

6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

5.3 Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täienduskoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taastaotlemise eelduseks on:

→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taastaotlemise eelduseks on:

→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Treeneri, EKR-5 kutse taastaotlemise eelduseks on:

→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri, EKR-5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Vanemtreeneri, EKR-6 kutse taastaotlemise eelduseks on:

→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreeneri, EKR-6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Meistertreeneri, EKR-7 kutse taastaotlemise eelduseks on:

→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreeneri, EKR-7 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Eliittreeneri, EKR-8 kutse taastaotlemise eelduseks on:

→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreeneri, EKR-8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

5.4. Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid:

1) treenerikutse taotlemise avaldus

2) vormikohane CV

3) koopia täienduskoolitust tõendavast dokumendist

4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

5) koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud

5.5. Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis. Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus.

5.6. Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.

 

6 KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE, DOKUMENTIDE MENETLEMINE JA TÄHTAJAD

6.1. Kutsekomisjonid kuulutavad kutse andmise välja vähemalt kord aastas Eesti spordiregistri treenerite alamregistri rubriigis kutse andmiste väljakuulutamine ja kajastatakse vastava spordiliidu koduleheküljel ja kesksel spordiinfo leheküljel www.sport.ee.

6.2. Kutse andmise väljakuulutamisel, dokumentide menetlemisel, kutse andmisel kehtivad järgmised nõuded ja tähtajad:

6.2.1. kutsekomisjon kuulutab kutseandmise välja mitte hiljem kui kaks kuud enne kavandatavat kutseandmist teatades:

– antavate kutsete nimetused, EKR tasemed ja spetsialiseerumised;

– avalduste ja dokumentide esitamise tähtajad, kohad (aadress) või viisid;

– kutseandmiseks läbiviidavate hindamiste toimumiste ajad ja kohad, hindamiste korraldamiste viisid;

– kutse andmise tasu suuruse;

6.2.2. kutse taotleja esitab kutse andmise avalduse koos nõutavate dokumentidega kutsekomisjonile kutse andmise väljakuulutamise teates märgitud aadressile või viisil kolme nädala jooksul arvates kutse andmise väljakuulutamisest;

6.2.3. kutsekomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi kolme nädala jooksul arvates nende esitamise lõpptähtajast.

Dokumentide läbivaatamisel lähtub kutsekomisjon järgmisest korrast ja nõuetest:

– esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab taotleja;

-vajalike dokumentide olemasolu ja vormikohasust kontrollitakse nende vastuvõtmisel;

– puudulikult täidetud ja/või puuduvate dokumentide korral annab kutsekomisjon taotlejale kuni ühe nädala puuduste kõrvaldamiseks;

– taotleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on kutsekomisjonil õigus nõuda täiendavaid dokumente;

– kui puudusi ei kõrvaldata tähtajaliselt, võib kutsekomisjon jätta avalduse läbi vaatamata;

– kutsekomisjonile esitatud dokumentide koopiaid ei tagastata;

– makstud kutse andmise tasu ei tagastata;

6.2.4. kutsekomisjoni poolt läbi vaadatud dokumentide alusel otsustatakse taotleja lubamine hindamisele ja taotlejale saadetakse kutse hindamisele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mitte hiljem kui kolm nädalat enne väljakuulutatud hindamise toimumise aega;

6.2.5. kutsekomisjonil on õigus taotleja mittevastavusel taotletavale treenerikutsele, EKR tasemele sisenemiseks seatud eeltingimustele:

– mitte lubada taotlejat hindamisele kohustusega seda otsust põhjendada;

– soovitada taotlejale sobivamat kutsetaset lähtudes seatud eeltingimustest ja esitatud dokumentides;

6.2.6. taotleja avaldus ja esitatud dokumendid säilitatakse paberkandjal kutsekomisjoni poolt üheks aastaks, avalduses sisalduvad andmed ja esitatud dokumendid salvestatakse kutse andja keskses andmebaasis.

 

7 TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

7.1. Taotleja lubatakse hindamisele kutsekomisjoni otsusega arvestades esitatud avalduse ja dokumentide vastavust taotletavale treenerikutsele, EKR tasemele sisenemiseks seatud eeltingimustele;

7.2. Kompetentsuse hindamisvormid kutse andmisel on:

7.2.1. abitreener, EKR tase 3; nooremtreener, EKR tase 4 ja treener, EKR tase 5

7.2.1.1. teadmiste hindamiseks kirjalik test 40 küsimuse ja iga küsimuse kohta nelja valikvastustega, millest ainult üks on õige. 40 küsimusest 20 küsimust on spordiala erialased ja 20 küsimust on spordi üldainetest.

Spordi üldainete küsimustest on 10 biomeditsiini, 6 pedagoogika ja psühholoogia ning 4 üldteadmiste valdkonnast.

7.2.1.2. spordiala erialaste praktiliste oskuste eksam, mille vormi kinnitab kutsekomisjon 7.2.2. vanemtreener, EKR tase 6

7.2.2.1. spordi üldainete ja spordiala eriala küsimustega suuline või kirjalik eksam;

7.2.2.2. spordiala erialaste praktiliste oskuste eksam, mille vormi kinnitab kutsekomisjon 7.2.3. meistertreener, EKR tase 7

7.2.3.1. intervjuu

7.2.3.2. eksperthinnang või spordiala erialaste praktiliste oskuste eksam

7.2.3. eliittreener, EKR tase 8

7.2.3.1. intervjuu

7.2.3.2. eksperthinnang

7.3. Hindamise korraldamine

7.3.1. abitreener, EKR tase 3; nooremtreener, EKR tase 4 ja treener, EKR tase 5

7.3.1.1. teadmiste hindamise kirjaliku testi 20 spordi üldainete küsimust koos valikvastustega saadakse kutse andja poolt koostatud küsimuste andmepangast, 20 spordi eriala küsimust valikvastustega koostab kutsekomisjon;

7.3.1.2. teadmiste hindamise kirjaliku testi täitmiseks antakse aega kuni 60 minutit;

7.3.1.3. testi sooritajatel on lubatud kasutada ainult kutsekomisjoni poolt antud materjale. Testi sooritamisel on keelatud:

– omavaheline suhtlemine ja kõrvalise abi kasutamine;

– mobiiltelefonide jt. elektrooniliste seadmete kasutamine;

– testiga seonduvate materjalide eksamiruumist välja viimine;

– teisi testi sooritajaid ja komisjoni liikmeid häiriv käitumine.

7.3.1.4. test loetakse sooritatuks, kui 40 küsimusest vähemalt 32 on vastatud õigesti;

7.3.1.5. taotlejad lubatakse spordiala eriala praktiliste oskuste eksamile, mille vormide üle otsustavad kutsekomisjonid, üldreeglina pärast teadmiste hindamise kirjaliku testi sooritamist;

7.3.2. vanemtreener, EKR tase 6

7.3.2.1. spordi üldainete ja spordiala eriala suulise või kirjaliku eksam küsimused koostavad ja eksami formaadi üle otsustavad kutsekomisjonid;

7.3.2.2. eksami sooritamiseks antakse aega kuni 60 minutit;

7.3.2.3. eksami sooritajatel on lubatud kasutada ainult kutsekomisjoni poolt antud materjale. Eksami sooritamisel on keelatud:

– omavaheline suhtlemine ja kõrvalise abi kasutamine;

– mobiiltelefonide jt. elektrooniliste seadmete kasutamine;

– eksamiga seonduvate materjalide eksamiruumist välja viimine;

– teisi eksami sooritajaid ja komisjoni liikmeid häiriv käitumine.

7.3.2.4. eksami sooritatuks lugemise otsustavad hindamiskomisjonid;

7.3.2.5. spordi üldainete ja spordiala eriala eksami sooritanud taotlejad lubatakse spordiala eriala praktiliste oskuste eksamile, mille vormide üle otsustavad kutsekomisjonid;

7.3.3. meistertreener, EKR tase 7

7.3.3.1. intervjuu läbiviimise läbiviimise formaadi üle otsustavad kutsekomisjonid;

7.3.3.2. ekspertide kaasamise või spordiala erialaste praktiliste oskuste eksami vormide üle otsustavad kutsekomisjonid;

7.3.4. eliittreener, EKR tase 8

7.3.4.1. intervjuu läbiviimise formaadi üle otsustavad kutsekomisjonid;

7.3.4.2. ekspertide kaasamise üle otsustavad kutsekomisjonid;

8 KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

8.1. Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal hiljemalt kolme nädala jooksul hindamisest.

8.2. Kutsekomisjon teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

8.3. Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile.

8.4. Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta EOK-le.

8.5. Taotlejal on õigus esitada vaie EOK otsuse kohta Kutsenõukogule haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

8.6. Kutsekomisjon esitab otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Eesti spordiregistri volitatud töötlejale – Spordikoolituse ja –Teabe sihtasutusele, kes koostöös sihtasutusega Kutsekoda tagab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused.

8.7. Kutsekomisjon väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

8.8. Kutsetunnistus kehtib üldreeglina neli aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast ja hakkab kehtima kutsekomisjoni otsuse päevast, erandiks vaid käesoleva Korra punktides 8.9. ja 9.1. sätestatud juhud.

8.9. Kutsetunnistus antakse välja tähtajatult, kui:

8.9.1. treenerikutse taotlejale/taastaotlejale on kõrgemat kutsetaset (meistertreener, EKR tase 7 ja sellele eelnevalt vastanud kutsetaset või eliittreener, EKR tase 8) antud eelnevalt vähemalt kahel korral.

8.10. Kutsekomisjonil on õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:

8.10.1. kutsetunnistus on saadud pettuse teel;

8.10.2. kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;

8.10.3. kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardi ja selle lisadega sätestatud normidele.

8.11. Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutsekomisjon teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).

8.12. Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

8.13. Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri volitatud töötlejalt.

 

 1. ERIOLUKORDADE LAHENDAMINE KUTSE ANDMISEL

9.1. Treenerikutse taotleja vanus:

9.1.1. abitreeneri, EKR tase 3 kutse taotlemiseks ja sellele vastava kompetentsuse tõendamiseks peab taotleja vanus olema vähemalt 18 aastat;

9.1.2. kutsekomisjoni otsusel on erandina lubatud taotleja kompetentsuse tõendamine alates vanusest 17 ja pool aastat. Antud kutse hakkab kehtima ja kutsetunnistus väljastatakse taotleja 18. aastaseks saamise päevast.

9.2. Õigus kutse taastaotlemiseks:

9.2.1. kutse taastaotlemine peab toimuma treenerikutse kehtivuse perioodil;

9.2.2. mõjuvatel põhjustel on kutsekomisjonil erandina õigus taastaotleja lubamiseks kutse taastõendamisele, kui kutse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

9.3. Ühe treenerikutse olemasolul sama kutsetaseme taotlemine teise spetsialiseerumisega:

9.3.1. taotleja peab sooritama nii käesolevas Korras sätestatud teadmiste testi või eksami või intervjuu ja spetsialiseerutaval spordialal praktiliste oskuste eksami;

9.3.2. kutsekomisjoni otsuse põhjal võib taotleja vabastada spordi üldainete osas teadmiste testi, eksami või intervjuu sooritamisest.

9.4. Liikumisharrastuse ja personaaltreeneri täiendava spetsialiseerumise taotlemine:

9.4.1. täiendavat spetsialiseerumist liikumisharrastus ja personaaltreener saavad taotleda kehtiva treenerikutse omajad käesolevas Korras sätestatud kutsetasemetele (vt. käesoleva Korra punkt 1.2.) ja olemasoleva treenerikutse taseme piires;

9.4.2. täiendavaks spetsialiseerumiseks peab sooritama nii käesolevas Korras sätestatud teadmiste testi või eksami või intervjuu ja täiendava spetsialiseerumise praktiliste oskuste eksami;

9.4.3. kutsekomisjoni otsuse põhjal võib taotleja vabastada spordi üldainete osas teadmiste testi, eksami või intervjuu sooritamisest.

9.5. Kordushindamise korraldamine hindamise mittesooritamisel:

9.5.1. hindamist mittesooritanud taotlejal on õigus uuele hindamisele üldise korra alusel;

9.5.2. kutsekomisjonidel on õigus korraldada järelhindamist mittesooritanud taotlejatele enne järgmist plaanilist kutseandmist, kuid mitte varem kui ühe kuu möödudes eelmisest hindamisest;

9.5.3. hindamist mittesooritanud taotleja edukalt sooritatud eksamiosad: teadmiste kirjalik test või eksam ja praktiliste oskuste eksam kehtivad ühe aasta jooksul;

 

10 KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Kutse andmisega seotud tegevus dokumenteeritakse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses. Kutse andmisega seotud avaldused, esitatud dokumendid, koostatud protokollid ja vastuvõetud otsused salvestatakse kutsekomisjoni poolt Eesti Spordiregistri treenerite alamregistri andmepangas.