GP üldjuhend

Üldkoosolek kinnitanud 12.06.2017

 GP-sarja üldjuhend

 1. Üldsätted

1.1 GP-sari on Eesti Sulgpalliliidu (ESL) poolt kinnitatud sulgpalli võistlussari.
1.2 GP-sari koosneb mitte vähem kui 5 osavõistlusest ja finaalvõistlusest (Finaal), mille käigus selgitatakse GP-Finaali võitja.

1.3 GP-sarja esimene osavõistlus toimub hiljemalt oktoobris ja viimane osavõistlus hiljemalt mais.
1.4 GP-sarjas võisteldakse järgnevates tasemeklassides: Meistriliiga, Esiliiga, 2. liiga, 3. liiga ning järgnevates mänguliikides: MÜ, NÜ, MP, NP ja SP. 2. liigas ja 3. liigas võib korraldaja näha juhendis ette erisusi mänguliikide osas. Korraldaja võib soovi korral 3. liiga tasemeklassi mitte läbi viia.

1.5 Mängija võib osavõistlustel osaleda nii üksik- kui paarismängudes oma tasemeklassis või kuni kaks astet kõrgemas tasemeklassis.

Mängija tasemeklass vastavas mänguliigis määratakse ESL edetabeli alusel, mis kehtib võistluste tabeli koostamise ametlikul päeval.

1.6 GP-sarja kõikidel osavõistlustel on peakohtunik, kes vastutab ESL võistlusreeglite punktis 21.2 toodudküsimuste eest. Peakohtunik ja „match control“ on erinevad isikud.

1.7 GP-sarjas võivad Meistriliiga ja Esiliiga üksik- ja paarismängudes osaleda kõik liikmesklubide liikmed ning mis tahes BWF liikmesriigi alaliidu esindusõiguslikud mängijad. 2. liigas ja 3. liigas võivad lisaks eelpool toodud isikutele osaleda ka mängijad, kes ei kuulu ESL liikmesklubisse.

2. GP-sarja osavõistluse korraldaja ja nõuded korraldajale
2.1 GP-sarja osavõistluse läbiviijaks võib olla ainult ESL liikmesklubi või ESL poolt volitatud esindaja, kes vastutab võistluse reeglitekohase läbiviimise eest.
2.2 GP-sarja osavõistluse korraldaja peab tagama esmase arstiabi või esmaseks arstiabiks vajalikud ravivahendid.

2.3 GP-sarja osavõistluse korraldaja peab kuu aega enne osavõistluse toimumise aega avaldama võistlusjuhendi.

2.4 Korraldaja määrab võistlusjuhendis ametlikuks sulgpalliks ühe nimetuse sulgpalle, millega mängitakse juhul kui mängijatel tekivad omavahel lahkarvamused mängu palli osas. Lahkarvamuse korral seotud pallide kulu tasub mängija või mängija lähetanud klubi.
3. Kohtunike kinnitamine ja tasustamine
3. 1 Peale hooaja kalenderplaani kinnitamist määrab Kohtunike Kogu 1. septembriks võistlustele peakohtunikud hooaja esimeseks pooleks. Hooaja kevadpooleks määrab Kohtunike Kogu peakohtunikud 1. jaanuariks. Peakohtuniku tasu kinnitatakse ESL ja Kohtunike Kogu poolt ja selle tasub võistluse korraldaja.

3.2. GP-sarja Meistriliiga poolfinaalid ja finaalid toimuvad võimalusel väljakukohtunikega (2 kohtunikku väljakul).Väljakukohtunike tasu kinnitatakse ESL ja Kohtunike Kogu poolt ja selle tasub võistluste korraldaja.
4. GP-sarja osavõistlusele registreerimine

4.1 GP-sarja osavõistlusele registreerumine toimub vastavalt võistluse juhendis toodud korrale. Võistlustele registreerimine lõppeb vähemalt 11 päeva enne võistluse toimumist. Võistlusele registreerimisega võtavad mängija ja klubi solidaarse kohustuse tasuda osavõtutasu.

4.2 Võistluste korraldaja ei pea vastu võtma sellise mängija registreerimist, kelle kõik juhendis ette nähtud andmed ei ole esitatud registreerimisaja lõppedes või kelle eest on tasumata osavõtutasu.

4.3 Mängija klubi või mängija on kohustatud maksma registreerimistasu ka juhul kui registreerimine tühistatakse peale registreerimisaja lõppu. Mängija ei saa osaleda järgmisel turniiril kuni eelmise turniiri osavõtutasu on tasutud.

4.4 Mängija mitte osalemise (sh haigestumise) korral osavõtutasu ei tagastata.

4.5. Kui registreerimise lõppedes ei ole mõnes mänguliigis piisavalt võistlejaid et võistlus toimuks, makstakse osavõtutasu tagasi.

 

5. Osavõistluse toimumisaeg, mängude järjestus ja ajakava

5.1 Osavõistlus ja tasemeklasside mängud toimuvad vastavalt võistluste korraldaja poolt juhendis määratud ajale, kusjuures:

5.1.1. juhendis peab olema konkreetne teave, mitmel päeval võistlus toimub;

5.1.2. võistlustel osalejate nimekiri tuleb avaldada hiljemalt 4 päeva peale registreerimise aja lõppu;

5.1.3. võistlustabelid avaldatakse korraldaja poolt vähemalt 4 päeva enne võistluste toimumist.

5.2 2 GP-sarja osavõistluse esimese mängu algus esimesel võistluspäeval ei või üldjuhul olla varem kui kell 10.00, erandjuhul peakohtuniku otsusega võib esimese mängu algus olla varem. Ajakava järgi on viimase mängu algus mitte hiljem kui 21.00.

5.3 Mängijal on õigus oma järjestikkuste mängude vahel saada 15 minutine puhkus, poolfinaalide ja finaalide eel kuni 30 minutine puhkus.
5.6 Kui mänguliigis on vähem kui neli mängijat või mängupaari on võistlustoimkonnal õigus tühistada mänguliik või ühendada kõrgema tasemeklassi sama mänguliigiga.

5.7  Kui naisüksik- või naispaarismänguliigis ei ole nii palju võistlejaid, et saaks võistelda oma tasemeklassis, võivad nad osa võtta oma tasemeklassis või üks aste madalamas meeste klassis.

6.  GP-sarja osavõtjate paigutamine ja osavõistluse süsteem

6.1 Mängijate paigutamine GP-sarja osavõistlustel toimub vastava mänguliigi kehtiva Eesti edetabeli alusel.

Välismängijad paigutatakse vastavalt ESL võistlusreeglites sätestatud tingimustele.

6.2 GP-sarja osavõistlusel paigutatakse MÜ esimesed 8 ja NÜ esimesed 4 mängijat. Paarismängudes paigutatakse esimesed 4 paari.

Paari mänguklassi määramine toimub lähtudes vastava mänguliigi kõrgema edetabeli kohaga paarilise kohast Eesti edetabeli järgi vastavalt ESL võistlusreeglite punktile 11.7.

6.3 GP-sarja osavõistlusel mängitakse kas alagrupiturniiri- või olümpiasüsteemis, vastavalt võistlustoimkonna otsusele.

7. GP-sarja osavõistluse auhinnaraha ja autasustamine

7.1 GP-sarja osavõistluse korraldaja peab autasustama vähemalt iga mänguliigi kahte esimest mängijat või paari.

7.2 GP-sarja osavõistluse korraldaja peab tagama auhinnafondiks vähemalt 1/4 vastava mänguliigi osavõtumaksu üldsummast, kuid mitte vähem, kui:
1) Meistriliiga MÜ ja NÜ iga mänguliigi auhinnafondiks 100 €, millest võitjale 2/3.
2) Meistriliiga MP, NP ja SP iga mänguliigi auhinnafondiks 64 €, millest võitjale 2/3;
3) Esiliiga MÜ ja NÜ iga mänguliigi auhinnafondiks 50 €, millest võitjale 2/3;
4) Esiliiga MP, NP ja SP iga mänguliigi auhinnafondiks 40 €, millest võitjale 2/3.
5) 2. liiga MÜ ja NÜ  iga mänguliigi auhinnafondiks 30 €, millest võitjale 2/3;
6) 2. liiga MP, NP ja SP iga mänguliigi auhinnafondiks 20 €, millest võitjale 2/3.
7.3 GP-sarja Meistriliiga autasud on rahalised või kinkekaardid, Esiliiga autasud võivad olla samas rahalises vääringus esemeliste auhindadega, 2. liiga ja 3. liiga autasud võivad olla meened.

8. GP-sarja finaalvõistlus

8.1 GP-sarja finaalvõistluse (edaspidi Finaal) korraldab Eesti Sulgpalliliit.

8.2 Finaalile kutsutakse osalema üksikmängudes võistlussarja edetabeli 8 paremat mees-üksikmängijat ja 8 paremat nais-üksikmängijat.

Paarismängude igas mänguliigis palutakse esimesel 8-l edetabeli parimal mängijal valida endale paariline. Selliselt moodustatud paaride edetabelipunktid summeritakse ning Finaali kutsutakse 4 esimest paari.

8.2.1 Punktis 8.2 nimetatud korra alusel kutsutakse Finaali ainult need mängijad, kes on hooajal osalenud vähemalt ühel etapil vastavas mänguliigis Meistriliigas. Kui sel viisil mängijaid kutsudes GP Finaalis ettenähtud osalejate arvu vastavas mänguliigis meistriliigas osalenud mängijatest kokku ei tule, kutsutakse seejärel osalejaid finaali vastavalt edetabeli paremusjärjestusele.

8.3 Võrdsete edetabelipunktide korral kutsutakse Finaali enim kõrgeimaid kohti saavutanud mängija (üksikmänguliigis) või paar (paarismänguliigis).

Kui osavõistluste kõrgeimate kohtade arv on võrdne, saab kutse finaali viimasel osaletud osavõistlusel kõrgema koha saavutanu mängija või paar.

Kui ka see ei anna tulemust, siis Finaali korraldaja viib läbi loosi.
8.4 Finaal toimub olümpiasüsteemis, üksikmängudes selgitatakse 1.-3. koht. Paarismängudes selgitatakse 1. koht.

8.5 Finaali üksikmängu ja paarismängu tabelites paigutatakse kõik mängijad Eesti edetabeli alusel.

8.5 Finaali auhinnafond on vähemalt 1000 €.

8.6 Finaal ei anna punkte Eesti edetabelisse.

 

9. GP-sarja edetabeli koostamine

9.1 GP-sarja edetabel koostatakse eesmärgiga anda hetkeülevaade võistlussarja punktiseisust ja mängijate võimalusest pääseda Finaali.
9.2 GP-sarja edetabeli koostamine algab iga aasta esimese osavõistluse toimumise järel ning lõppeb peale viimast osavõistlust.
9.3 Edetabelit kaasajastatakse peale viimaseid punkte andnud võistlusi vähemalt 3 nädala jooksul. Punktitabelis avaldatakse kõik GP-sarja võistlused, kust on saadud punkte.
9.4 GP-sarja edetabel on individuaalne – eraldi punktid arvestatakse üksikmängijale ja paarismängudes osalenud paarilistele.

9.5 Kui mängija või mängupaar osaleb osavõistlusel neile Eesti edetabeli alusel võimalikust tasemeklassist kõrgemas tasemeklassis saab mängija või mängupaar punkte ainult siis, kui võidetud on vähemalt üks mäng. Loobumisvõitu ei arvestata võidetud mänguna.

9.6 Tabeli koostamisel lähtutakse ESL võistlusreeglite punktist 22.11

Koht Tugevusklassid
A B C D
Võitja 660 360 145 35
Finaali kaotaja 560 305 125 30
3. koht 500 275 110 25
¾ 460 250 100 25
5/8 360 200 80 20
9/16 260 145 55 15
17/32 165 90 35 9
33/64 60 35 15 4
65/128 35 20 7 2

10. Käesolevate reeglitega sätestamata küsimustes juhindutakse ESL Võistlusreeglitest.